znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
TALENT n. f. v likvidácii
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
36137898
Seat
Gorkého 33, 03601 Martin, Slovenská republika
Website
Registration number
1/99
Registration Office
Okresný úrad Žilina
Date of registration
03.03.1999
Date of cancellation
24.06.2008
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-investment funds are not listed
Founders (Natural persons)
  • Janka Tomašová
  • Mgr. Mária Šipulová

Statutory body: Trustee
  • Mgr. Ján Šamaj From:03.03.1999To:24.06.2008

Supported purpose
  • OCHRANA A PODPORA ZDRAVIA A VZDELÁVANIAFrom:03.03.1999To:

Description of the supported purpose
Učel: Talent n.f. sústreďuje peňažné prostriedky na podporu vše- obecne prospešného účelu: Ochrana a podpora zdravia a vzdelávania - nákup učenbných pomôcok - modernizácia prostredia školy a jej okolia - nákup hokejovej výstroje žiakom športových hokejových tried - financovanie domáciach a zahraničných turnajov, pobytov žiakov a učiteľov - kultúrne a športové podujatia školy - propagácia školy na verejnosti

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |