znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
"Diakona Kristovej lásky, n.f."
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
36096296
Seat
Hlavná 119/3, 94301 Štúrovo, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/NF-8/2000
Registration Office
Okresný úrad Nitra
Date of registration
04.08.2000
Date of cancellation
10.06.2017
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
  • Cirkev "Kristus Szeretete Egyház"
    Nyár ul. 39, Budapešť
Founders (Natural persons)
Persons for non-investment funds are not listed

Statutory body: Trustee
  • Dorota Visnyeiová From:04.08.2000To:10.06.2017

Supported purpose
  • ROZVOJ A OCHRANA DUCHOVNÝCH HODNÔTFrom:04.08.2000To:10.06.2017

Description of the supported purpose
Účelom fondu je:
a) rozvoj a ochrana duchovných hodnôt vrátane náboženského cítenia,
b) ochrana ľudských práv s dôrazom na národnosti a etniká,
c) zachovanie kultúrnych hodnôt,
d) podpora sociálne slabých vrstiev obyvateľstva
2. Fond bude klásť osobitný dôraz najmä na činnosť zameranú na:
a) ochranu sirôt a humanitárnu pomoc mnohodetným rodinám, osamelým starým a opusteným občanom, bezdomovcom a mládeži
b) zaistenie zdravého a bezpečného verejného života zbaveného násilia s osobitným dôrazom na prevenciu mládeže od zdraviu škodlivých vplyvov, ako sú drogy, iné omamné a psychotropné látky, alkohol, tabak, lieky a pod.,
c) zbavenie nedôvery medzi jednotlivými cirkvami a cirkevnými spoločenstvami,
d) spoluprácu prioritne s takými subjektami, ktoré vo svojej činnosti presadzujú náboženské cítenie, humanizmus, slobodu vyznania, etické správanie a v neposlednom rade skromnosť a pokoru Bohu.
V záujme zabezpečenia vytýčeného účelu fond bude organizovať
a) športovú a kultúrnu činnosť,
b) náučno-vzdelávacie a spoločenské podujatia,
c) verejné zbierky,
d) predaj vlastnej literatúry podporujúcej účel fondu, vrátane vlastných zvukových a obrazových nosičov,
e) humanitné a dobročinné akcie,
f) biblické krúžky pre dospelých ako aj pre deti a mládež v záujme rozvoja náboženského cítenia.
4. Fond pri svojej činnosti bude za každých okolností vychádzať zo slova Božieho, ktoré je pre fond základnou ideou.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |