znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
Katona Mihály, n.f.
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
36096032
Seat
Hlavná 503, 94635 Búč, Slovenská republika
Website
Registration number
OOVS/NF-12/97
Registration Office
Okresný úrad Nitra
Date of registration
13.10.1997
Date of cancellation
12.07.2017
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-investment funds are not listed
Founders (Natural persons)
  • Lajos Varga

Statutory body: Trustee
  • Lajos Varga From:13.10.1997To:09.08.2017

Supported purpose
  • OCHRANA A PODPORA ZDRAVIA A VZDELÁVANIAFrom:13.10.1997To:09.08.2017

Description of the supported purpose
- podpora a rozvoj výchovy a vzdelávania na Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským v Búči s osobitným dôrazom na:
- zvýšenie úrovne výchovno - vzdelávacej činnosti v škole,
- podporu sociálne odkázaných, ale nadaných žiakov v rozvoji ich vzdelávania,
- podporu učiteľov školy v ich publikačnej činnosti,
- podporu učiteľov školy v rozširovaní ich pedagogického vzdelania,
- podporu zavádzania nových moderných metód pedagogickej práce,
- vylepšenie materiálneho vybavenia školy,
- podporu odbornej spolupráce so zahraničnými školami.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |