znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
JUNIOR SLOVAKIA n.f.
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
36119041
Seat
Štefánikova 20, 91101 Trenčín, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/NF-8/98
Registration Office
Okresný úrad Trenčín
Date of registration
29.04.1998
Date of cancellation
31.12.2006
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-investment funds are not listed
Founders (Natural persons)
 • Pavol Malíček
  born 11.09.1957
 • Ing. Igor Kvasnica

Statutory body: Trustee
 • Vierka Jurikovičová From:29.04.1998To:29.04.2008

Supported purpose
 • PODPORA VZDELÁVANIA A ŠPORTUFrom:29.04.1998To:
 • OCHRANA A TVORBA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIAFrom:29.04.1998To:
 • ZACHOVANIE PRÍRODNÝCH A KULTÚR. HODNÔTFrom:29.04.1998To:
 • ROZVOJ SOCIÁLNYCH SLUŽIEBFrom:29.04.1998To:
 • OCHRANA A PODPORA MENTÁLNE POSTIH. DETÍFrom:29.04.1998To:
 • OCHRANA ĽUDSKÝCH PRÁVFrom:29.04.1998To:
 • PODPORA PRÍPRAVY NA POVOLANIEFrom:29.04.1998To:
 • PODPORA HARMONICKÉHO ROZVOJA OSOBNOSTIFrom:29.04.1998To:
 • OCHRANA A PODPORA ZDRAVIA A VZDELÁVANIAFrom:29.04.1998To:

Description of the supported purpose
- podpora vzdelávacích aktivít pre pracovníkov s mládežou
- podpora talentovaných študentov a študentov zo sociálne slabších vrstiev
- vydavateľská činnosť a podpora juventálnych publicistických aktivít
- podpora všetkých krokov zlepšujúcich právne a sociálne postavenie mládeže
- podpora aktivít na ochranu mládeže s drogovou závislosťou
- podpora rozvoja medzinárodných kontaktov mládeže vo všetkých oblastiach verejného života
- podpora aktivít k zlepšeniu zdravotnej starostlivosti všeobecne, najmä však o mladých ľudí
- podpora aktivít smerujúcich k zníženiu a zmierneniu dôsledkov nezamestnanosti mladých ľudí
- podpora aktivít mládeže pri ochrane a tvorbe životného prostredia
- podpora kultúrnych a športových činností mládeže
- podpora podnikateľských aktivít vedúcich k zamestnanosti a zlepšeniu postavenia mladých ľudí
- podpora aktivít smerujúcich k zvyšovaniu národného povedomia
- podpora pôvodnej slovenskej tvorby
- podpora aktivít smerujúcich k zlepšeniu postavenia telesne postihnutých ľudí a ľudí so zmenenou pracovnou schopnosťou
- podpora aktivít, ktorých hlavným cieľom je pôsobenie na zlepšenie zdravotného a sociálneho postavenia jednotlivca v spoločnosti

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |