znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
Ružová stužka n. f.
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
36077887
Seat
Ladzianskeho 2710/10, 83101 Bratislava-Nové Mesto, Slovenská republika
Website
Registration number
165
Registration Office
Okresný úrad Bratislava
Date of registration
07.12.2004

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-investment funds are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ing. Mária LOKAJOVÁ
  • Jana BÁLIKOVÁ
  • Marta HLAVATÁ
  • Ing. Viera GAJDOŠOVÁ
  • Ing. Mária KAPUSTOVÁ
  • Ing. arch. Beata KOZÁKOVÁ

Statutory body: Trustee
  • MUDr. Alena KÁLLAYOVÁ From:01.07.2005To:

Supported purpose
  • OCHRANA A PODPORA ZDRAVIA A VZDELÁVANIAFrom:07.12.2004To:

Description of the supported purpose
Účelom fondu je združenie finančných
prostriedkov určených na plnenie všeobecne
prospešného účelu v oblasti ochrany zdravia so
zameraním sa na prevenciu rakoviny prsníka. Fond
bude podporovať najmä: - odborné činnosti určené
na prípravu informačných materiálov, návodu a
nácviku na samovyšetrovanie prsníkov a správnej
životosprávy, - aplikované výskumné sledovania
napr. pilotných, preventívnych programov, výučbovú
činnosť vo vzťahu k žiakom stredných zdravotných
škôl, ako aj poslucháčom univerzít /fakúlt
lekárskych, pedagogických, sociálnej práce, atď./,
spoluprácu zainteresovaných inštitúcií na národnej
úrovni, medzinárodnú spoluprácu pri koordinácii
projektov v oblasti prevencie a boja proti
rakovine prsníkov.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |