znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
LESOPARK n.f.
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
36077178
Seat
Kráľová pri Senci 72, 90050 Kráľová pri Senci, Slovenská republika
Website
Registration number
148
Registration Office
Okresný úrad Bratislava
Date of registration
07.04.2003

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-investment funds are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ing. Drahomír VORLÍČEK
  • Ing. Róbert VORLÍČEK
    born 26.06.1975

Statutory body: Trustee
  • Ing. Drahomír VORLÍČEK From:07.04.2003To:

Supported purpose
  • OCHRANA A TVORBA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIAFrom:07.04.2003To:

Description of the supported purpose
Účelom fondu je združovanie peňažných prostriedkov na podporu a financovanie projektov zameraných na ochranu a tvorbu životného prostredia so zameraním na podporu výchovno-osvetových aktivít, získavanie, spracovanie a zverejňovanie údajov o úrovni rekreačnej funkcie a ekologickej stabilite Bratislavského lesoparku, budovanie a údržbu
rekreačných prvkov lesoparku, podporu prírode blízkeho obhospodarovania lesov a ekologizáciu lesného hospodárstva.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |