znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
Carissimi n.f.
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
31821910
Seat
Námestie 1.mája 3382/10-12, 81106 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
Website
Registration number
120
Registration Office
Okresný úrad Bratislava
Date of registration
15.08.2002

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-investment funds are not listed
Founders (Natural persons)
  • Edit BAUER
  • Erzsébet Környei BOROSNÉ
  • Erika TÓTHOVÁ

Statutory body: Trustee
  • Krisztina Száraz
    born 07.03.1977
     From:15.08.2002To:

Supported purpose
  • OCHRANA A PODPORA ZDRAVIA A VZDELÁVANIAFrom:15.08.2002To:

Description of the supported purpose
Účelom fondu je ochrana a podpora zdravia a vzdelávania, a to napomáhaním telesného a psychického rozvoja detí so zdravotným postihnutím, ich integrácie do spoločnosti, poskytovanie pomoci rodinám, ktoré vychovávajú deti so zdravotným postihnutím.
Podpora rôznych foriem vzdelávania: organizovanie školení, seminárov, konferencií, spoločenských a kultúrnych podujatí, osvetová činnosť, šírenie informácií cez internet a drobných tlačovín v oblasti zdravia a vzdelávania, prevádzkovanie webovej stránky, podpora vydávania osvetového časopisu s názvom Carissimi.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |