znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
Zlatá brána n.f. v likvidácii
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
31821766
Seat
Haanova 26, 85104 Bratislava, Slovenská republika
Website
Registration number
112
Registration Office
Okresný úrad Bratislava
Date of registration
14.02.2002
Date of cancellation
30.07.2012
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-investment funds are not listed
Founders (Natural persons)
  • Oľga MAJCHEROVÁ
  • MUDr. Jozef LUKÁČ, CSc.
  • prof., MUDr. László KOVÁCS, DrSc.
    born 16.10.1950

Statutory body: Trustee
  • Petronela PATRAŠOVÁ From:14.02.2002To:11.12.2012

Supported purpose
  • OCHRANA A PODPORA ZDRAVIAFrom:14.02.2002To:

Description of the supported purpose
Účelom fondu je podpora zdravia, vzdelávania a rozvoja sociálnych služieb. K úlohám fondu patrí zlepšenie podmienok starostlivosti o choré deti, ktorých stav si vyžaduje ústavnú starostlivosť na 2. detskej klinike Detskej fakultnej nemocnice v
Bratislave ako aj vypracovanie osvetových publikácii pre ochranu a podporu zdravia detskej populácie.


Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |