znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
TRÉNUJ A INTEGRUJ IT, neinvestičný fond, skrátený názov TRAIN IT, n.f.
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
31821588
Seat
Dúbravská cesta 3, 84221 Bratislava, Slovenská republika
Website
Registration number
106
Registration Office
Okresný úrad Bratislava
Date of registration
20.04.2001

Founders (Legal persons)
 • Stichting EXIN
  Godebaldkwartier 365 , 3501 DC Utrecht
  IČO: 00202280
 • Slovenská informatická spoločnosť
  Mlynská dolina , 84248 Bratislava
  IČO: 30845874
Founders (Natural persons)
Persons for non-investment funds are not listed

Statutory body: Trustee
 • RNDr. Igor PRÍVARA, CSc. From:20.04.2001To:

Supported purpose
 • PODPORA VZDELÁVANIAFrom:20.04.2001To:

Description of the supported purpose
Účelom fondu je združovať finančné prostriedky na plnenie všeobecne prospešného cieľa podpory vzdelávania formou:
a) podpory vytvárania vhodných podmienok pre vzdelávanie v oblasti informatiky a informačno-komunikačných technológií,
b) podpory vzdelávacích projektov na zvyšovanie úrovne vzdelávacieho programu AMBI.SR,
c) zvyšovanie úrovne školiacich, študijných a skúšobných materiálov v oblastiach podľa písm. a) a b),
d) výmena zahraničných skúseností za účelom zvýšenia úrovne vzdelávania v oblasti informatiky a informačných technológií.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |