znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
R o s n i č k a, n.f.
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
31821081
Seat
Sienkiewiczova 4, 81109 Bratislava, Slovenská republika
Website
Registration number
77
Registration Office
Okresný úrad Bratislava
Date of registration
04.11.1998

Founders (Legal persons)
  • Strana zelených na Slovensku
    Sienkiewiczova 4, 81109 Bratislava
    IČO: 00679259
Founders (Natural persons)
Persons for non-investment funds are not listed

Statutory body: Trustee
  • Dušan BEVILAQUA From:04.11.1998To:

Supported purpose
  • OCHRANA A TVORBA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIAFrom:04.11.1998To:

Description of the supported purpose
1/ Účelom zriadenia fondu, v súlade s § 2 ods. 2 zák. č. 147/1997 Z.z., je :
a) ochrana a tvorba životného prostredia,
b) zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt,
c) ochrana a podpora zdravia a vzdelávania, najmä environmentálna výchova mládeže,
d) výmena informácií a skúseností s oblasti environmentálnej výchovy na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni,
e) vytváranie informačného systému v oblasti životného prostredia a ekologickej výchovy,
f) vytvorenie Informačného centra trvalo udržateľného rozvoja pre Slovensko,
g) edičná činnosť a publikovanie informácií a údajov z oblasti životného prostredia,
h) podpora mimovládnym aktivitám ochrany životného prostredia,
ch) organizácia podujatí so zameraním sa na problematiku uvedenú pod písm. a) - g).

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |