znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
Lege Artis n.f.
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
31821057
Seat
Krajinská 91, 82556 Bratislava, Slovenská republika
Website
Registration number
75
Registration Office
Okresný úrad Bratislava
Date of registration
21.09.1998

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-investment funds are not listed
Founders (Natural persons)
  • MUDr. Daniela ZVERKOVÁ
  • Prof. MUDr. Peter KRIŠTÚFEK, CSc.
  • Lívia JÁNSKA
  • MUDr. Anna HAPÁKOVÁ
  • MUDr. Ján STANEK

Statutory body: Trustee
  • Lívia JÁNSKA From:21.09.1998To:

Supported purpose
  • OCHRANA A PODPORA ZDRAVIA A VZDELÁVANIAFrom:21.09.1998To:

Description of the supported purpose
Cieľom združenia je využitie získaných materiálnych, finančných a iných prostriedkov na zlepšenie zdravotníckej starostlivosti, diagnostiky a účelnej terapie pacientov zdravotníckych zariadeniach a s tým súvisiace zvyšovanie kvalifikácie zdravotných pracovníkov.

Na dosiahnutie týchto cieľov bude neinvestičný fond plniť nasledovné úlohy:
- podporovať zavádzanie overených účelných diagnostických a terapeutických postupov do praxe
- spolupodielať sa na testovaní efektívnosti, účelnosti liečebných a diagnostických postupov so špeciálnym zameraním na
farmakoekonomiku
- podporovať zavádzanie systémov hodnotenia kvality a účelnosti zdravotnej starostlivosti
- spolupodielať sa na získavaní diagnostických a liečebných prístrojov a vybavenia
- spolupodielať sa na školení zdravotníckych pracovníkov v tuzemsku i v zahraničí
- spolupodielať sa na aktivitách zameraných na rovnaké ciele, organizovaných inými fondami.


Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |