znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
Rodičia deťom n.f. v likvidácii
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
31783732
Seat
Vietnamská 15, 82104 Bratislava, Slovenská republika
Website
Registration number
41
Registration Office
Okresný úrad Bratislava
Date of registration
28.08.1997
Date of cancellation
05.06.2001
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
  • Nadácia "Rodičia deťom"
    Vietnamská 15, 82104 Bratislava
    IČO: 31783732
Founders (Natural persons)
Persons for non-investment funds are not listed

Statutory body: Trustee
  • Priska DRAHOVSKÁ From:28.08.1997To:02.07.2001

Supported purpose
  • PODPORA VZDELÁVANIAFrom:28.08.1997To:

Description of the supported purpose
modernizáciu materiálne technického zabezpečenia vyučovacieho procesu
- aktivizácia učebných pomôcok, prístrojov, zariadení a didaktickej techniky,
- knižnično-informačné zabezpečenie vzdelávacieho procesu,
- nákup učebných pomôcok,
- odborno-tématické zájazdy za účelom zvýšenia úrovne vzdelávacieho procesu.
Medzinárodné kontakty školy v oblasti vzdelávania
- organizačné a obsahové zabezpečenie medzinárodných kontaktov školy,
- poskytovanie príspevkov na pobyty študentov v zahraničí, štúdijné stáže, štipendia, exkurzie, súťaže a pod., - zabezpečenie pobytu študentov a pedagogických pracovníkov družobných škôl zo zahraničia.
Finančná podpora a ocenenie žiakov školy
- vynikajúcim žiakom,
- žiakom, ktorí dosiahli vynikajúce umiestnenie v súťažiach,
- sociálne slabším študentom.
Odborné, samovzdelávacie kultúrne a športové aktivity študentov
- súťaže talentovanej mládeže - predmetové olympiády, SOČ,
- kultúrne a umelecké súťaže,
- športové súťaže a aktivity.
Zabezpečenie externej odbornej podpory rozvoja školy
- prednášková činnosť domácich a zahraničných odborníkov na škole,
- lektorské, poradenské a iné služby školy,
- financovanie výučby nepovinných predmetov /podľa učebného plánu/ a financovanie výučby predmetov, ktoré vyžadujú vyučovanie v skupinách.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |