znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
"Jazykové centrum UK n.f."
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
30779031
Seat
Laurinská 14, 81101 Bratislava, Slovenská republika
Website
Registration number
37
Registration Office
Okresný úrad Bratislava
Date of registration
28.08.1997

Founders (Legal persons)
  • Nadácia Jazykového centra Univerzity Komenského v Bratislave
    Šafárikovo námestie 6, 81806 Bratislava
    IČO: 30779031
Founders (Natural persons)
Persons for non-investment funds are not listed

Statutory body: Trustee
  • JUDr. Ján LANTAY From:28.08.1997To:

Supported purpose
  • PODPORA VZDELÁVANIAFrom:28.08.1997To:

Description of the supported purpose
- podpora jazykovej vzdelanosti akademickej bce Univerzity Komenského a fakultných nemocníc v jazyku anglickom, nemeckom, holandskom,
- podporovať činnosť Jazykového centra Univerzity Komenského, ktorej obsahom sú najmä:
- jazykové kurzy na špecifické profesionálne účely, ktoré sú rôznej dĺžky, uskutočňované pre vybrané skupiny účastníkov, ktorí sú zaraďovaní do kurzov na základe ich vstupnej jazykovej spôsobilosti spomedzi:
- učiteľov, vedeckých a odborných pracovníkov administratívy Univerzity Komenského,
- pracovníkov fakultných nemocníc Univerzity Komenského,
- študentov Univerzity Komenského zapojených do programu TEMPUS,
- odbornej verejnosti v rámci kapacitných možností,
- Jazykové centrum UK bude vykonávať svoju pôsobnosť samostatne a za účasti odborníkov z Groningenu podľa potreby a ich možnosti,
- podporovať výmenu informácií v oblasti metodiky výučby jazykov s pracovníkmi podobného zamerania doma i v zahraničí,
- podporovať zvyšovanie odbornosti učiteľov cudzích jazykov, prípravu špecializovaných učebných materiálov, vedecký výskum a edičnú činnosť fondu Jazykového centra UK.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |