znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
ITALIA - SLOVACCHIA n.f.
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
30812071
Seat
L. Sáru 1, 84104 Bratislava, Slovenská republika
Website
Registration number
28
Registration Office
Okresný úrad Bratislava
Date of registration
26.08.1997

Founders (Legal persons)
  • Nadácia "ITALIA-SLOVACCHIA"
    L. Sáru 1, 84209 Bratislava
    IČO: 30812071
Founders (Natural persons)
Persons for non-investment funds are not listed

Statutory body: Trustee
  • Ružena TINKOVÁ From:26.08.1997To:26.04.2002
  • Ing. Ľubomír DROBNÝ From:26.04.2002To:

Supported purpose
  • PODPORA VZDELÁVANIAFrom:26.08.1997To:

Description of the supported purpose
- podporovať vzdelávanie študentov Gymnázia L. Sáru č.1 v Bratislave (ďalej len gymnázium), a to počas ich študijných pobytov v školách a v iných inštitúciách v zahraničí,
- podporovať získavanie skúseností učiteľov gymnázia na školách, ďalších inštitúciach a podujatiach v zahraničí a v Slovenskej republike,
- v záujme vzdelávania študentov gymnázia podporovať vytváranie podmienok na pôsobenie zahraničných lektorov na gymnáziu,
- podporovať získavanie didaktických pomôcok, literatúry a metodických postupov zo zahraničia,
- prostriedkami fondu prispievať na budovanie materiálno-technickej základne gymnázia,
- podporovať organizovanie jazykových kurzov, exkurzno-vzdelávacích podujatí, kurzov obsluhy počítačov a využívanie výpočtovej techniky pre študentov gymnázia,
- podporovať športové aktivity na gymnáziu ako súčasti rozvoja osobnosti človeka,
- podporovať kultúrno-výchovné podujatia študentov a učiteľov gymnázia ako súčasti rozvoja osobnosti študentov, - hradiť výdavky spojené s prijatím zahraničných hostí.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |