znak SR

Register of Foundations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of foundation
"Nadácia MENES"
Legal form
Nadácia
Identification number (IČO)
51814382
Seat
Družstevná ul. 3009/8, 94501 Komárno, Slovenská republika
Website
Registration number
203/Na-2002/1188
Registration Office
MV SR

Date of registration
09.07.2018

Actual value of the foundation assets
7000 EUR  

Founders
 • PhDr. Zsolt Baráth
  born 08.02.1970
  Value of the contibution of property by the foundation:   7000 EUR
  Subject: Peňažné prostriedky

Statutory body: Trustee
 • PhDr. Zsolt Baráth
  born 08.02.1970
   From:09.07.2018To:

Welfare purpose supported by the Foundation
Nadácia sa zriaďuje za týmto verejnoprospešným účelom:

Verejnoprospešným účelom nadácie je podporovať dobré vzťahy, sociálnu stabilitu e ekonomický rozvoj, rozvoj občianskej spoločnosti, ochranu duchovných a kultúrnych hodnôt, realizáciu a ochranu ľudských práv a ochranu životného prostredia a prírodných hodnôt najmä na východnom a južnom Slovensku v hraničných oblastiach Maďarska. Poslaním nadácie je zmierňovanie sociálnej chudoby v regióne založené na rozvojovej práci miestnej komunity.

Zameriava sa najmä na:
- Vytváranie miestnych, regionálnych a cezhraničných partnerstiev medzi rôznymi sektormi v spoločnosti (mimovládny, komerčný, štátny) a podporu spoločných riešení vytvorených v spolupráci.
- Rozvoj spoločenskej zodpovednosti firiem a firemnej filantropie v záujme vytvárania fungujúcich akčných partnerstiev, prezentáciu a oceňovanie dobrých príkladov.
- Podporu občianskych a dobrovoľníckych skupín aktívne prispievajúcich k riešeniam problémov a výziev na miestnej, regionálnej aj medzinárodnej úrovni.
- Podporu inovácií, netradičných a alternatívnych prístupov a riešení.
- Posilňovanie postavenia mimovládnych neziskových organizácií, občianskych a dobrovoľníckych skupín, ich rozvoj a sieťovanie.
- Podporu cezhraničnej spolupráce, výmenu skúseností a dobrých riešení a rozvojovú pomoc v zahraničí.
- Spolupráca s právnickými a fyzickými osobami tak, aby mohla byť napĺňaná činnosť nadácie zameraná na pomoc podnikaniu.
- Podpora rastu, rozvoju a expanzie slovenského podnikania za účelom podpory zamestnanosti a ekonomického rastu Slovenskej republiky v hraničných oblastiach Maďarska.
- Podpora podnikateľských projektov a podpora záujemcov o podnikanie.
- Podpora vytvárania podmienok pre začatie podnikania a podpora sklonu k podnikaniu, osobitne vo vzťahu k podnikaniu mladých a študentov.
- Podpora rozvoja vzdelávania remeselníkov najmä v oblasti umeleckého zamerania.
- Vyhľadávať a podporovať mladé športové talenty z rôznych športových oblastí a všestranne podporovať ich rozvíjanie.
- Podpora a organizovanie výchovno-vzdelávacích, kultúrnych a športových aktivít.
- Rozvoj vedy a umenia (najmä podpora individuálne určeného programu).
- Rozvoj a podpora vzdelania, tvorba štipendijných programov.
- Poskytovanie pomoci osobám, ktoré sú na to odkázané alebo sa nie vlastnou vinou dostali do nepriaznivej životnej situácie.
- Podpora vzdelávacích aktivít, podpora činností detí a mládeže.
- Podpora projektov miestnej kultúry, poskytovanie sociálnej pomoci, podpora výstav, koncertov a iných spoločenských podujatí.
- Podpora zdravotne a telesne postihnutých v oblasti sociálnej, zdravotnej a finančnej pre dosiahnutie ich plného spoločenského uplatnenia.


Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |