znak SR

Register of Foundations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of foundation
Nadácia Anjel rodiny
Legal form
Nadácia
Identification number (IČO)
51778378
Seat
Horná 85/32, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika
Website
Registration number
203/Na-2002/1187
Registration Office
MV SR

Date of registration
09.07.2018

Actual value of the foundation assets
6638 EUR  

Founders
 • Ing. Juraj Astaloš
  born 23.12.1980
  Value of the contibution of property by the foundation:   6638 EUR
  Subject: Peňažné prostriedky

Statutory body: Trustee
 • Ing. Juraj Astaloš
  born 23.12.1980
   From:09.07.2018To:

Welfare purpose supported by the Foundation
Účelom nadácie je:

- podpora ochrany práv detí a mládeže, vytváranie prostredia priaznivého pre zdravý a sociálne prospešný vývoj dieťaťa a mládeže,
- podpora sociálne alebo ekonomicky znevýhodnených detí, mládeže a rodín,
- podpora a rozvoj vzdelania,
- plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, a to najmä ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |