znak SR

Register of Foundations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of foundation
Nadácia FRESH
Legal form
Nadácia
Identification number (IČO)
51729369
Seat
Textilná 2237/1, 04001 Košice-Nad jazerom, Slovenská republika
Website
Registration number
203/Na-2002/1186
Registration Office
MV SR

Date of registration
29.06.2018

Actual value of the foundation assets
6638 EUR  

Founders
 • LABAŠ s.r.o.
  Textilná 2237/1, 04001 Košice-Nad jazerom
  IČO: 36183181
  Value of the contibution of property by the foundation:   6638 EUR
  Subject: Peňažné prostriedky

Statutory body: Trustee
 • Mgr. Miroslav Labaš
  born 27.02.1989
   From:29.06.2018To:

Welfare purpose supported by the Foundation
Účelom nadácie je:
- podpora a posilňovanie činností neziskových organizácií na Slovensku aj v zahraničí,
- rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt,
- realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov,
- ochrana a tvorba životného prostredia, zachovanie prírodných hodnôt,
- ochrana zdravia, ochrana práv detí a mládeže, rozvoj vedy, vzdelania, telovýchovy a plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou,
- podpora aktivít rozvíjajúcich filantropiu a dobrovoľníctvo,občiansku spoločnosť,
- podpora vzdelávacích a výchovných projektov, podpora mimoškolskej činnosti, podpora vedy a výskumu,
- podpora a rozširovanie všestranných športových a odborných zručností, organizovanie športových podujatí, tréningov, turnajov,
- organizácia a podpora kultúrnych podujatí,
- propagácia a rozvoj zdravého životného štýlu,
- podpora projektov a súťaží s cieľom rozvoja zdravého životného štýlu,
- pomoc sociálne slabším, rodinám, podpora integrácie sociálne znevýhodnených osôb do spoločnosti,
- sociálna pomoc v nepriaznivých životných situáciách, podpora aktivít smerujúcich k zabezpečovaniu ľudských práv a ich rozvíjaniu u sociálne znevýhodnených osôb, ochrana ľudských práv občanov, ochrana a podpora dodržiavania ľudských práv detí a mládeže, podpora rôznych humanitných cieľov, podpora dodržiavania etického správania sa,
- spolupráca s ostatnými neziskovými organizáciami a štátnymi organizáciami, vytváranie partnerstiev za účelom čo najefektívnejšieho dosahovania cieľov nadácie.


Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |