znak SR

Register of Foundations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of foundation
VERUS Foundation, nadácia
Legal form
Nadácia
Identification number (IČO)
51067790
Seat
Mostová 185/2, 81102 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
Website
Registration number
203/Na-2002/1165
Registration Office
MV SR

Date of registration
05.09.2017

Actual value of the foundation assets
6638 EUR  

Founders
 • JUDr. Marek Balko
  born 13.04.1973
  Value of the contibution of property by the foundation:   6638 EUR
  Subject: Peňažné prostriedky

Statutory body: Trustee
 • Ing. Silvia Balková
  born 09.05.1973
   From:05.09.2017To:

Welfare purpose supported by the Foundation
Verejnoprospešný účel nadácie spočíva najmä v:

- poskytovaní peňažných a nepeňažných prostriedkov z majetku nadácie fyzickým osobám zo sociálne ohrozených skupín,
- poskytovaní peňažných a nepeňažných prostriedkov z majetku nadácie právnickým osobám, ktoré vykonávajú vejenoprospešnú činnosť v prospech tretích osôb zo sociálne ohrozených skupín,
- podpore rozvoja a ochrany duchovných, náboženských a kultúrnych hodnôt,
- podpore rozvoja a ochrany ľudských práv a ľudskej dôstojnosti,
- podpore aktivít smerujúcich k zachovaniu prírodných hodnôt a k ochrane životného prostredia,
- podpore ochrany fyzického a duševného zdravia obyvateľstva, osobitne detí a mládeže vrátane osvetovej činnosti a prevencie,
- podpore telovýchovy a športu,
- podpore vzdelania a rozvoja duševných kvalít jednotlivcov, či skupín obyvateľstva vrátane podpory vedy a inovácií,
- podpore a rozvoji konkurencieschopného a nediskriminačného podnikateľského prostredia.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |