znak SR

Register of Foundations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of foundation
"Nadácia šanca na úspech"
Legal form
Nadácia
Identification number (IČO)
50550357
Seat
Nám. Kossutha 3087, 94501 Komárno, Slovenská republika
Website
Registration number
203/Na-2002/1149
Registration Office
MV SR

Date of registration
25.10.2016

Actual value of the foundation assets
7900 EUR  

Founders
 • Niko Vans
  born 14.06.1997
  Value of the contibution of property by the foundation:   7900 EUR
  Subject: Nehnuteľné veci

Statutory body: Trustee
 • Niko Vans
  born 14.06.1997
   From:25.10.2016To:

Welfare purpose supported by the Foundation
Nadácia za zriaďuje za týmto verejnoprospešným účelom:
- spolupráca s právnickými a fyzickými osobami tak, aby mohla byť napĺňaná činnosť nadácie zameraná na pomoc podnikaniu,
- podpora rastu, rozvoju a expanzie slovenského podnikania za účelom podpory zamestnanosti a ekonomického rastu Slovenskej republiky,
- podpora podnikateľských projektov a podpora záujemcov o podnikanie,
- podpora vytvárania podmienok pre začatie podnikania a podpora sklonu k podnikaniu, osobitne vo vzťahu k podnikaniu mladých a študentov,
- podpora rozvoja vzdelávania remeselníkov najmä v oblasti umeleckého zamerania,
- vyhľadávať a podporovať mladé športové talenty z rôznych športových oblastí a všestranne podporovať ich rozvíjanie,
- podpora a organizovanie výchovno-vzdelávacích, kultúrnych a športových aktivít,
- rozvoj vedy a umenia (najmä podpora individuálne určeného programu),
- rozvoj a podpora vzdelania, tvorba štipendijných programov.
Na plnenie účelu môže nadácia vyhlasovať programy, v ktorých bližšie špecifikuje jednotlivé ciele.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |