znak SR

Register of Foundations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of foundation
"Nadácia ORION"
Legal form
Nadácia
Identification number (IČO)
50514334
Seat
Jarmočná 626/1, 92701 Šaľa, Slovenská republika
Website
Registration number
203/Na-2002/1147
Registration Office
MV SR

Date of registration
19.10.2016

Actual value of the foundation assets
6638 EUR  

Founders
 • Vojtech Bórik
  born 08.05.1957
  Value of the contibution of property by the foundation:   3319 EUR
  Subject: Peňažné prostriedky
 • Richard Sučanský
  born 31.07.1966
  Value of the contibution of property by the foundation:   3319 EUR
  Subject: Peňažné prostriedky

Statutory body: Trustee
 • Karol Branický
  born 13.08.1967
   From:19.10.2016To:

Welfare purpose supported by the Foundation
Nadácia sa zriaďuje za účelom:
a) rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt
b) realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov,
c) ochrana a tvorba životného prostredia,
d) zachovanie prírodných hodnôt,
e) ochrana zdravia,
f) ochrana práv detí a mládeže,
g) rozvoj vedy, vzdelania a telovýchovy,
h) plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou,
i) propagácia a podpora cestovného ruchu,
j) podpora projektov v oblasti cestovného ruchu,
k) organizovanie osvetových školení a seminárov.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |