znak SR

Register of Foundations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of foundation
Nadácia - Zachovanie dedičstva našich predkov
Legal form
Nadácia
Identification number (IČO)
50107151
Seat
Námestie sv. Mikuláša 1, 06401 Stará Ľubovňa, Slovenská republika
Website
Registration number
203/Na-2002/1131
Registration Office
MV SR

Date of registration
15.01.2016

Actual value of the foundation assets
6638 EUR  

Founders
 • GURMAN, s.r.o.
  Prešovská 332/8, 06401 Stará Ľubovňa
  IČO: 31731198
  Value of the contibution of property by the foundation:   6638 EUR
  Subject: Peňažné prostriedky

Statutory body: Trustee
 • Ing. Ladislav Gurega
  born 10.10.1977
   From:15.01.2016To:

Welfare purpose supported by the Foundation
Verejnoprospešný účel, ktorý bude nadácia podporovať:
- rozvoj a ochranu duchovných hodnôt,
- rozvoj a ochranu kultúrnych hodnôt,
- realizáciu a ochranu ľudských práv alebo iných humanitných cieľov,
- ochranu a tvorbu životného prostredia, zachovanie prírodných hodnôt, výchovná, vzdelávacia a propagačná činnosť v danej oblasti,
- ochranu, obnovu, rekonštrukcie a zveľaďovanie kultúrnych, historických a technických pamiatok, hnuteľných, umeleckých a duchovných hodnôt, pamiatok a diel, v týchto objektoch organizovanie kultúrnych, vzdelávacích, spoločenských alebo športových akcií,
- uchovanie kultúrnych, historických, technických pamiatok, hnuteľných, umeleckých a duchovných pamiatok a diel a ich sprístupnenie verejnosti,
- výchovou a osvetou pôsobiť na správanie obyvateľstva s cieľom uchovať materiálne a duchovné hodnoty predkov,
- budovanie zariadení na vzdelávanie, podporovanie osvety, výchovy a výučby histórie, jazykov, vedy a výskumu,
- iniciovanie, podpora a realizácia projektov ochrany, výskumu, propagácie, využívania a zhodnocovania kultúrneho a duchovného dedičstva našich predkov,
- zvyšovanie pripravenosti miestnych samospráv riešiť potreby komunít a národných menšín,
- podporovanie cezhraničnej spolupráce a spolupráce medzi etnickými skupinami, národnostnými menšinami, výmeny informácií a ďalšieho využívania už získaných úspešných skúseností,
- podporovanie účasti občanov na miestnom a regionálnom rozvoji,
- plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, a to najmä ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou,
- podpora rozvoja malého a stredného podnikania, a to hlavne v obnove, oživení a rozvoji výroby tradičných výrobkov a remesiel a poskytovanie služieb cestovného ruchu, spolupráca s občianskymi združeniami, právnickými a fyzickými osobami tak, aby mohla byť napĺňaná činnosť nadácie zameraná aj na pomoc podnikaniu.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |