znak SR

Register of Foundations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of foundation
Green Foundation, nadácia
Legal form
Nadácia
Identification number (IČO)
50102281
Seat
Búdková cesta 22, 81104 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
Website
Registration number
203/Na-2002/1130
Registration Office
MV SR

Date of registration
22.12.2015

Actual value of the foundation assets
6650 EUR  

Founders
 • Mgr. Boris Zelený
  born 20.07.1973
  Value of the contibution of property by the foundation:   6650 EUR
  Subject: Peňažné prostriedky

Statutory body: Trustee
 • Lenka Hamšíková
  born 25.05.1980
   From:22.12.2015To:01.02.2017
 • Jan Kurka From:01.02.2017To:

Welfare purpose supported by the Foundation
Účelom nadácie je:
a) podpora charity a filantropie,
b) humanitná pomoc pre ľudí s trvalým alebo dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, ľudí odkázaných na trvalú pomoc iných ľudí pre neschopnosť postarať sa o seba, ľudí v mimoriadne obtiažnych životných situáciách v čase ich sociálnej odkázanosti,
c) podpora trvalo udržateľného rozvoja,
d) podpora ochrany ľudských práv,
e) podpora humanitných cieľov,
f) podpora ochrany životného prostredia a prírodných hodnôt,
g) podpora vzdelávania a výchovy vrátane telovýchovy,
h) podpora športu, vedy, kultúry a umenia,
i) plnenie individuálne určenej pomoci jednotlivcom alebo skupinám osôb, ktorých postihla nepriazeň osudu,
j) podpora pôdohospodárstva,
k) výchovná, publikačná, vzdelávacia a propagačná činnosť v oblastiach špecifikovaných v písm. a) až j) tohto článku,
l) organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí na podporu oblastí špecifikovaných v písm. a) až j) tohto článku.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |