znak SR

Register of Foundations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of foundation
Nadácia ADELI
Legal form
Nadácia
Identification number (IČO)
42400970
Seat
Hlboká 4794/45, 92101 Piešťany, Slovenská republika
Website
Registration number
203/Na-2002/1094
Registration Office
MV SR

Date of registration
28.10.2014

Actual value of the foundation assets
7500 EUR  

Founders
 • Dmitri SimarevValue of the contibution of property by the foundation:   2500 EUR
  Subject: Peňažné prostriedky
 • Ing. Martina RaskinValue of the contibution of property by the foundation:   2500 EUR
  Subject: Peňažné prostriedky
 • Maxim RaskinValue of the contibution of property by the foundation:   2500 EUR
  Subject: Peňažné prostriedky

Statutory body: Trustee
 • Mgr. Miriam Juhanesovičová From:28.10.2014To:14.06.2016
 • Maxim Raskin From:14.06.2016To:21.03.2017
 • Zuzana Nováková From:21.03.2017To:26.06.2019
 • Erik Schwarcz
  born 10.10.1986
   From:26.06.2019To:

Welfare purpose supported by the Foundation
1. nadácia je účelové združenie majetku, ktorý slúži na podporu verejnoprospešného účelu;
2. verejnoprospešným účelom nadácie je podporovať poskytovanie všestrannej pomoci a podpory zdravotne a telesne znevýhodneným, postihnutým a chronicky chorým osobám, predovšetkým maloletým deťom, ale aj dospelým, členom ich rodín a podporovať zlepšenie kvality ich života;
3. pri napĺňaní účelu bude nadácia podporovať (uskutočňovať) najmä nasledovné aktivity: podpora zdravotne a telesne znevýhodnených, postihnutých a chronicky chorých osôb, predovšetkým maloletých detí, ako aj dospelých prostredníctvom osvetovej činnosti, získavanie peňažných a nepeňažných prostriedkov prostredníctvom podujatí a poskytovanie všestrannej peňažnej a nepeňažnej pomoci na realizovanie opatrení na zlepšenie zdravia a každodenného života týchto osôb.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |