znak SR

Register of Foundations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of foundation
GIACOMINI nadácia
Legal form
Nadácia
Identification number (IČO)
42349265
Seat
Dolné Rudiny 1, 01001 Žilina, Slovenská republika
Website
Registration number
203/Na-2002/1066
Registration Office
MV SR

Date of registration
06.11.2013

Actual value of the foundation assets
7000 EUR  

Founders
  • Giacomini Slovakia s.r.o.
    Dolné Rudiny 2954/1, 01001 Žilina
    IČO: 31613195
    Value of the contibution of property by the foundation:   7000 EUR
    Subject: Peňažné prostriedky

Statutory body: Trustee
  • Ing. Jana Kocianová From:06.11.2013To:

Welfare purpose supported by the Foundation
nadácia bude podporovať:
- rozvoj a ochrana duchovných hodnôt,
- rozvoj a ochrana kultúrnych hodnôt,
- realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov,
- ochrana a tvorba životného prostredia, zachovanie prírodných hodnôt, výchovná, vzdelávacia a propagačná činnosť v danej oblasti,
- ochrana zdravia a vytváranie podmienok pre zabezpečenie predpokladov riadnej ochrany zdravia (najmä materiálne zabezpečenie nákladovo náročných zložiek zdravotníctva),
- ochrana práv detí a mládeže, vytváranie prostredia priaznivého pre zdravý a sociálne prospešný vývoj dieťaťa a mládeže,
- rozvoj vedy a umenia (najmä podpora individuálne určeného programu),
- rozvoj a podpora vzdelania,
- rozvoj a podpora telovýchovy,
- plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca a lebo skupinu osôb, a to najmä ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |