znak SR

Register of Foundations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of foundation
Nadácia ART VISION
Legal form
Nadácia
Identification number (IČO)
42309212
Seat
Dolná 370/6A, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika
Website
Registration number
203/Na-2002/1063
Registration Office
MV SR

Date of registration
06.09.2013

Actual value of the foundation assets
6638 EUR  

Founders
  • AKMG, s.r.o.
    Dolná 6A, 97401 Banská Bystrica
    IČO: 36800589
    Value of the contibution of property by the foundation:   6638 EUR
    Subject: Peňažné prostriedky

Statutory body: Trustee
  • Ing. Martin Šurka From:06.09.2013To:

Welfare purpose supported by the Foundation
nadácia bude podporovať:
- rozvoj a podpora tvorby umenia a umeleckých diel,
- všestranná propagácia umenia a umeleckých diel doma i v zahraničí formou výstav, tvorivých sympózií, organizovaním plenérov, budovaním výstavných siení a galérií výtvarného umenia,
- podpora domácich i zahraničných umelcov formou štipendií a financovania nákladov súvisiacich s tvorbou umeleckých diel,
- rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt,
- realizácia a ochrana ľudských práv a iných humanitných cieľov,
- ochrana a tvorba životného prostredia, zachovanie prírodných hodnôt, výchovná, vzdelávacia a propagačná činnosť v danej oblasti,
- ochrana zdravia a vytváranie podmienok pre zabezpečenie predpokladov riadnej ochrany zdravia,
- ochrana práv detí a mládeže, vytváranie prostredia priaznivého pre zdravý vývoj dieťaťa a mládeže,
- rozvoj a podpora vedy a vzdelania,
- rozvoj a podpora telovýchovy,
- plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |