znak SR

Register of Foundations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of foundation
Blue Alternative Nadácia "v likvidácii"
Legal form
Nadácia
Identification number (IČO)
42302412
Seat
Študentská 2095/20, 96001 Zvolen, Slovenská republika
Website
Registration number
203/Na-2002/1029
Registration Office
MV SR

Date of registration
23.08.2012
Date of cancellation
28.02.2018
Legal title of Cancellation
rozhodnutie správnej rady

Date of liquidation start
28.02.2018
Date of liquidation end

Actual value of the foundation assets
9000 EUR  

Founders
 • Ing. Miroslav Hrib, PhD.
  born 17.02.1964
  Value of the contibution of property by the foundation:   3000 EUR
  Subject: Peňažné prostriedky
 • Ing. Pavol Šutý
  born 07.05.1954
  Value of the contibution of property by the foundation:   3000 EUR
  Subject: Peňažné prostriedky
 • Ing. Michal Kravčík
  born 03.02.1956
  Value of the contibution of property by the foundation:   3000 EUR
  Subject: Peňažné prostriedky

Statutory body: Trustee
 • Ing. Ladislav Hudák From:23.08.2012To:28.02.2018

Welfare purpose supported by the Foundation
poskytovanie finančnej a nefinančnej podpory v nasledovných oblastiach:
- zmiernenie negatívnych dopadov globálnych klimatických zmien ako sú povodne, suchá, neúrody, mrazy, veterné kalamity a požiare;
- zadržiavanie a ekologické využitie dažďovej vody v krajine pre obnovu malého vodného cyklu;
- trvalo udržateľné obhospodarovanie obnoviteľných energetických zdrojov - lesy, polia, lúky, drobné vodné toky, jazerá a mokrade;
- zvýšenie biodiverzity a ochranu prírody a životného prostredia;
- ochrane zdravia ľudí a podpora prevencie pred chorobami a úrazmi;
- ochrana kultúrneho, technického, nerastného a mierového dedičstva národov;
- zlepšenie postavenia žien a marginálnych skupín v spoločnosti a ich osobnostný rozvoj;
- rozvoj patentov, inovácii, vedy, kultúry, školstva, umenia, cestovného ruchu a športu.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |