znak SR

Register of Foundations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of foundation
Vojenská podporná nadácia
Legal form
Nadácia
Identification number (IČO)
42259258
Seat
Za kasárňou 3, 83247 Bratislava - Nové Mesto, Slovenská republika
Website
Registration number
203/Na-2002/1018
Registration Office
MV SR

Date of registration
30.12.2011

Actual value of the foundation assets
7800 EUR  

Founders
 • Ing. Róbert ŠerešValue of the contibution of property by the foundation:   3319 EUR
  Subject: Peňažné prostriedky
 • Ing. Milan Gajdoš
  born 03.11.1968
  Value of the contibution of property by the foundation:   3319 EUR
  Subject: Peňažné prostriedky

Statutory body: Trustee
 • Ing. Milan Gajdoš From:30.12.2011To:

Welfare purpose supported by the Foundation
podporovať:
a) zlepšenie životných podmienok najbližších pozostalých po vojakoch a zamestnancoch rezortu obrany, ktorí zomreli pri výkone služby alebo v priamej súvislosti s ňou,
b) zlepšenie životných podmienok zranených profesionálnych vojakov, vojakov v zálohe, veteránov a zamestnancov rezortu obrany, ktorí boli zranení pri výkone služby alebo v priamej súvislosti s ňou,
c) sociálnu a právnu pomoc vojakom a zamestnancom rezortu obrany, vojakom v zálohe, veteránom a bývalým zamestnancom rezortu obrany (spravidla tým, ktorých pracovný pomer v rezorte obrany trval viac ako 15 rokov), ktorí sa ocitli v ťažkej životnej alebo materiálnej situácii, rovnako aj ich rodinám,
d) vlastenectvo, občiansku zodpovednosť, hrdosť na vojenské a národné tradície, rozširovanie povedomia medzinárodnej spolupráce,
e) projekty práce s rodinami vojakov a zamestnancov rezortu obrany pri ich vyslaní na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky,
f) vzdelávacie a vydavateľské aktivity, ktorých činnosť má súvislosť s obranou Slovenskej republiky, s jej budovaním, zabezpečením, históriou, brannej výchovy obyvateľstva a pod.,
g) budovanie prostredia firemnej a individuálnej filantropie a dobrovoľníctva v oblasti obrany,
h) rozvoj civilno-vojenských vzťahov v regiónoch Slovenska a v miestach pôsobenia ozbrojených zložiek v zahraničí,
i) rozvoj a ochrana spoločenských, duchovných, historických a kultúrnych hodnôt,
j) ochranu ľudských práv alebo iných humanitných cieľov,
k) rozvoj vojenskej vedy, vzdelávania a telovýchovy,
l) ochranu a tvorbu životného prostredia,
m) realizáciu individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou,
n) poskytovanie humanitárnej a rozvojovej pomoci,
o) aktivity v oblasti uplatnenia sa na trhu práce pre vojakov odchádzajúcich do zálohy a zamestnancov rezortu, ktorí prišli o zamestnanie pri reorganizácií rezortu, pomoc pri začiatku ich drobného podnikania a pod...

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |