znak SR

Register of Foundations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of foundation
Nadácia AQUA HELP 112 "v likvidácii"
Legal form
Nadácia
Identification number (IČO)
42239567
Seat
Rastislavova 80, 04001 Košice - Juh, Slovenská republika
Website
Registration number
203/Na-2002/978
Registration Office
MV SR

Date of registration
07.12.2010

Date of liquidation start
18.11.2014
Date of liquidation end

Actual value of the foundation assets
6638 EUR  

Founders
 • Ivan PalúchValue of the contibution of property by the foundation:   2638 EUR
  Subject: Peňažné prostriedky
 • Henrieta BlumenfeldováValue of the contibution of property by the foundation:   1000 EUR
  Subject: Peňažné prostriedky
 • Pier Protas Dribňák
  born 24.05.1979
  Value of the contibution of property by the foundation:   1000 EUR
  Subject: Peňažné prostriedky
 • Ing. Katarína Halagovcová, PhD.
  born 12.06.1962
  Value of the contibution of property by the foundation:   1000 EUR
  Subject: Peňažné prostriedky
 • Vladimír BahýľValue of the contibution of property by the foundation:   1000 EUR
  Subject: Peňažné prostriedky

Statutory body: Trustee
 • Ivan Palúch From:07.12.2010To:18.11.2014

Welfare purpose supported by the Foundation
nadácia sa zriaďuje za účelom:
a) humanitárnej pomoci vo forme dodávky pitnej a kojeneckej vody do krajín postihnutých katastrofou, ekologickou záťažou, alebo spoločenským dianím, nákup a distribúcia pitnej vody a kojeneckej vody do rozvojových regionálnych oblastí sveta;
b) humanitárnej pomoci vo forme dodávky sušeného mlieka pre kojencov a deti do celého sveta, nákup a distribúcia sušeného mlieka pre kojencov a deti do rozvojových oblastí sveta;
c) organizovania osvetových školení a seminárov, za účelom pomoci oslabených krajín ekologickou záťažou, alebo spoločenským dianím;
d) humanitárnej pomoci vo forme distribúcie školských a vzdelávacích potrieb do postihnutých a rozvojových krajín, nákup daných potrieb na vývoz daných potrieb do rozvojových krajín, kde je zároveň účelom posilniť komunikačné kanály, ktoré formujú a obohacujú spoločenský diskurz v oblasti rozvoja zdravia a hygieny občianskej spoločnosti;
e) humanitárnej pomoci vo forme distribúcie hygienických potrieb do rozvojových a postihnutých krajín, nákup predmetných hygienických potrieb za účelom vývozu do postihnutých krajín;
f) tvorby audiovizuálnych diel za účelom vzdelávania, osvety a pomoci rozvojovým a postihnutým krajinám ekologickou záťažou, alebo spoločenským dianím, kde je účelom podporiť v komunitách vytváranie priestorových a vzťahových podmienok pre reálnu participáciu detí a mladých ľudí na ich integrácii v komunite a do spoločnosti;
g) vydávania a distribúcie publikácií v oblasti osvety, vzdelania, kultúry, hygieny, spoločenského správania a to s možnosťou všetkých krajín celého sveta a zároveň posilniť profesionálne kapacity lektorov v daných rozvojových oblastiach sveta;
h) nadácia je tiež zameraná na rozvoj a ochranu duchovných a kultúrnych hodnôt, realizáciu a ochranu ľudských práv, zachovanie prírodných hodnôt a ochrany zdravia, kde je jej účelom zapojiť mladých ľudí a čo najširšiu komunitu na miestnej úrovni do občianskych participačných procesov;
i) podporovania festivalov, konferencií a súťaží v ekologickej oblasti;
j) podporovania aplikácií nových technológií na čistenie odpadových a riečnych vôd, vôd znečistených sinicami a vôd určených na pitie;
k) organizovania podujatí za účelom spájania národov, národností a etnických skupín;
l) podpory aktivít a akcií, súvisiacich so zdravou výživou detí a mládeže.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |