znak SR

Register of Foundations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of foundation
Nadácia AMICITIA
Legal form
Nadácia
Identification number (IČO)
42178908
Seat
Šášovská 3016/2, 85106 Bratislava-Petržalka, Slovenská republika
Website
Registration number
203/Na-2002/957
Registration Office
MV SR

Date of registration
20.05.2010

Date of liquidation start
10.10.2019
Date of liquidation end
31.12.2019

Actual value of the foundation assets
6638 EUR  

Founders
  • Ing. Vladimír Bradáč
    born 15.12.1977
    Value of the contibution of property by the foundation:   6638 EUR
    Subject: Peňažné prostriedky

Statutory body: Trustee
  • Silvia Nemčovičová From:20.05.2010To:10.10.2019

Welfare purpose supported by the Foundation
1) účelom nadácie je podporovať a propagovať:
a) rozvoj a ochrana duchovných hodnôt,
b) realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov,
c) ochrana a tvorba životného prostredia,
d) ochrana prírodných hodnôt,
e) ochrana práv detí a mládeže,
f) ochrana zdravia a podpora a rozvoj zdravotníctva,
g) podpora a rozvoj školstva, vedy a vzdelania,
h) podpora a rozvoj telovýchovy a športu,
i) podpora a rozvoj občianskej spoločnosti,
j) podpora a rozvoj podnikateľského prostredia,
k) podpora a rozvoj medzinárodných vzťahov, medzištátnej a regionálnej spolupráce,
l) individuálne určená humanitná pomoc pre jednotlivca alebo skupiny osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou,
n) podpora a rozvoj sociálnej sféry spoločnosti.
2) svoj účel plní nadácia najmä poskytovaním finančných prostriedkov formou grantov a štipendií jednotlivcom, neziskovým inštitúciám, mimovládnym organizáciám, vzdelávacím inštitúciám, samosprávnym a iným združeniam poskytujúcim verejnoprospešné služby.


Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |