znak SR

Register of Foundations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of foundation
Nadácia ANGELUS
Legal form
Nadácia
Identification number (IČO)
42226767
Seat
Pri mlyne 2735/5, 08001 Prešov, Slovenská republika
Website
Registration number
203/Na-2002/949
Registration Office
MV SR

Date of registration
29.01.2010

Actual value of the foundation assets
6638 EUR  

Founders
 • PhDr. Peter Leškovský
  born 27.05.1972
  Value of the contibution of property by the foundation:   6638 EUR
  Subject: Peňažné prostriedky

Statutory body: Trustee
 • Mgr. Peter Leškovský From:29.01.2010To:17.05.2018
 • Simona Koločiková
  born 28.07.1988
   From:17.05.2018To:

Welfare purpose supported by the Foundation
1. Rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt.
2. Realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov.
3. Ochrana a tvorba životného prostredia.
4. Zachovanie prírodných hodnôt.
5. Ochrana zdravia.
6. Ochrana práv detí a mládeže.
7. Rozvoj vedy, vzdelania a telovýchovy.
8. Plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou.
9. Na plnenie účelu môže nadácia vyhlasovať programy, v ktorých bližšie špecifikuje jednotlivé ciele.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |