znak SR

Register of Foundations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of foundation
"Nadácia prof. MUDr. Rudolfa Koreca, DrSc."
Legal form
Nadácia
Identification number (IČO)
42140595
Seat
Veľkomoravská 2154/2, 91105 Trenčín, Slovenská republika
Website
Registration number
203/Na-2002/895
Registration Office
MV SR

Date of registration
06.03.2008

Actual value of the foundation assets
6639 EUR  

Founders
  • MUDr. Marta Korecová
    born 01.02.1942
    Value of the contibution of property by the foundation:   6639 EUR
    Subject: Peňažné prostriedky

Statutory body: Trustee
  • RNDr. Michaela Sidorová, PhD. From:06.03.2008To:

Welfare purpose supported by the Foundation
Ochrana výsledkov výskumu prof. MUDr. Rudolfa Koreca, DrSc. v oblasti diabetológie, realizácia humanitných cieľov sprostredkovaním najnovších informácií a poznatkov v oblasti diabetológie, patofyziológie a biochémie a rozvoj vzdelania v oblasti medicíny, spočívajúca v nasledujúcich aktivitách:
1. Dokumentácia výskumnej, vedeckej a celospoločenskej práce prof. MUDr. Rudolfa Koreca, DrSc., umožnenie jej použitia na účely prevencie a liečby diabetes mellitus.
2. Zriadenie pamätnej izby a knižnice prof. MUDr. Rudolfa Koreca, DrSc. a jej sprístupnenie verejnosti.
3. Organizovanie odborných vedeckých podujatí, kongresov, konferencií, sympózií s domácou aj medzinárodnou účasťou, sprievodných výstav a sympózií v spolupráci s medicínskymi a farmaceutickými firmami, s cieľom poskytnutia najnovších poznatkov z oblasti liečby diabetes mellitus medicínskej aj širokej verejnosti.
4. Publikačná a vydavateľská činnosť v odbore medicíny.
5. Iniciovanie a podpora študentskej vedeckej práce v odboroch diabetológia, patofyziológia a biochémia, s udelením ceny „Cena prof. MUDr. Rudolfa Koreca, DrSc., za najlepšiu študentskú vedeckú prácu“.
6. Oceňovanie najlepšieho študenta a študentky Gymnázia Janka Kráľa v Zlatých Moravciach po ukončení štúdia.
7. Podpora (peňažná, materiálna) študentov medicíny z oblasti Veľký Klíž, Zlaté Moravce a Košice.
8. Podpora medikov a lekárov najmä s odbornou orientáciou na diabetológiu, patofyziológiu a biochémiu pri ich zahraničných študijných pobytoch.
9. Iniciovanie a podpora prevencie a edukácie ľudí chorých na diabetes mellitus.


Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |