znak SR

Register of Foundations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of foundation
Komunitná nadácia Šaľa "v likvidácii"
Legal form
Nadácia
Identification number (IČO)
42118883
Seat
Nám. Sv. Trojice 1953/7, 92715 Šaľa, Slovenská republika
Website
Registration number
203/Na-2002/894
Registration Office
MV SR

Date of registration
09.04.2008

Date of liquidation start
10.07.2017
Date of liquidation end

Actual value of the foundation assets
6638.78 EUR  

Founders
  • Mesto Šaľa
    Námestie Sv. Trojice 7, 92715 Šaľa
    IČO: 00306185
    Value of the contibution of property by the foundation:   6638.78 EUR
    Subject: Peňažné prostriedky

Statutory body: Trustee
  • Ing. Jozef Mečiar From:09.04.2008To:10.07.2017

Welfare purpose supported by the Foundation
zlepšovať kvalitu života na území mesta Šaľa a to rozvíjaním darcovstva a podporovaním aktivít zameraných na rozvoj a ochranu duchovných a kultúrnych hodnôt, ochranu a tvorbu životného prostredia, zachovanie prírodných hodnôt, ochranu zdravia, ochranu práv detí a mládeže, rozvoj vedy, vzdelania a telesnej kultúry a plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou. Účelom nadácie je zvyšovanie participácie občanov pri starostlivosti o priestor, ktorí obývajú.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |