znak SR

Register of Foundations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of foundation
"NADÁCIA HIPOKRATES"
Legal form
Nadácia
Identification number (IČO)
45010919
Seat
Bernolákova 369/1, 90851 Holíč, Slovenská republika
Website
Registration number
203/Na-2002/860
Registration Office
MV SR

Date of registration
19.12.2006
Date of cancellation
30.12.2009
Legal title of Cancellation
rozhodnutie správnej rady

Date of liquidation start
31.12.2009
Date of liquidation end

Actual value of the foundation assets
6638.78 EUR  

Founders
  • MUDr. Andrea ŠpanírováValue of the contibution of property by the foundation:   6638.78 EUR
    Subject: Peňažné prostriedky

Statutory body: Trustee
  • MUDr. Andrea Španírová From:19.12.2006To:31.12.2009

Welfare purpose supported by the Foundation
Podporovať rozvoj a ochranu duchovných a kultúrnych hodnôt, realizáciu a ochranu ľudských práv alebo iných humanitných cieľov, ochranu a tvorbu životného prostredia, zachovávanie prírodných hodnôt, ochranu zdravia, ochranu práv detí a mládeže, rozvoj vedy, vzdelania, telovýchovy.
Verejnoprosepšným účelom nadácie je:
1. podporovať rozvoj zdravotníctva, podpora zavádzania nových vyšetrovacích a liečebných postupov, ako aj rozširovanie technického a prístrojového vybavenia zdravotníckych zariadení nákupom moderných prístrojov a špeciálneho zdravotného materiálu, ako aj zlepšovania starostlivosti o pacientov,
2. podpora zvyšovania a prehlbovania odbornej kvalifikácie lekárov a zdravotníckeho personálu zabezpečovaním a organizovaním študijných pobytov, kongresov ako aj vydávaním a zaobstarávaním odbornej a osvetovej zdravotníckej literatúry,
3. podpora všetkých druhov liečby ochorení a úrazov pohybového aparátu,
4. podpora pri zabezpečovaní špeciálneho zdravotníckeho materiálu, implantátov a modernej prístrojovej techniky pri starostlivosti o ortopedických a traumatologických pacientov,
5. podpora rozvoja podnikateľského prostredia,
6. podpora rozvoja medzinárodných vzťahov, medzištátnej a regionálnej spolupráce,
7. podpora kultúrno-spoločenských aktivít a regionálnej spolupráce v oblasti kultúry, do ktorej patrí aj podpora usporiadania konferencií a výstav,
8. podpora rozvoja vidieka, vidieckeho turizmu,
9. podpora skvalitnenia podmienok života občanov v starobnom a invalidnom dôchodku, podpora rozvoja programov sociálnej starostlivosti,
10. podpora ochrany a tvorby životného prostredia,
11. podpora ochrany práv detí a mládeže,
12. podpora rozvoja vedy, vzdelávania, školstva, telovýchovy a športu,
13. podpora filantropie,
14. individuálne určená humanitná pomoc


Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |