znak SR

Register of Foundations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of foundation
Nadácia ANO REGIÓNOM "v likvidácii"
Legal form
Nadácia
Identification number (IČO)
30793891
Seat
Drobného 27, 84101 Bratislava - Dúbravka, Slovenská republika
Website
Registration number
203/Na-2002/723
Registration Office
MV SR

Date of registration
22.08.2003
Date of cancellation
08.01.2009
Legal title of Cancellation

Date of liquidation start
08.01.2009
Date of liquidation end

Actual value of the foundation assets
6638.78 EUR  

Founders
 • Aliancia nového občana
  Brobného 27, 84101 Bratislava
  IČO: 36061590
  Value of the contibution of property by the foundation:   6638.78 EUR
  Subject: Peňažné prostriedky

Statutory body: Trustee
 • Lívia Nogová From:22.08.2003To:09.03.2004
 • Blažena Maronová From:09.03.2004To:08.01.2009

Welfare purpose supported by the Foundation
- podpora kultúrnych a športových akcií
- výpomoc pri charitatívnych činnostiach a vzdelávacích programoch
- podpora organizovania akcií spojených s rozvojom cestovného ruchu
- podpora neziskových ustanovizní a inštitútov
- podpora vydávania tlačovím zameraných na propagáciu regionálneho rozvoja
- podpora regionálnych aktivít a medzištátnej regionálnej spolupráce, propagácia regiónov na národnej a medzinárodnej úrovni, podpora a ochrana životného prostredia
- podpora vytvárania informačných databáz, tvorby analyticko-strategických štúdií v regionálnej politike
- podpora rozvoja demokracie, náboženských a etnických skupín tolerantného prostredia
- podpora vyvíjania osvetovej a edukačnej činnosti v oblasti školstva a kultúry
- rozvoj a podpora medzinárodných stykov s organizáciami a spoločnosťami podobného zamerania v Európe a vo svete
- podpora propagácie, ochrany princípov právneho štátu, voľného trhu
- podpora aktivít v oblasti propagácie a vzdelávania, smerujúce k začleneniu Slovenskej republiky do Európskej únie a Severoatlantickej aliancie
- podpora vytvárania priestoru pre komunikáciu.


Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |