znak SR

Register of Foundations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of foundation
"Nadácia ACADEMIA NOVA"
Legal form
Nadácia
Identification number (IČO)
31807682
Seat
Ventúrska 266/7, 81101 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
Website
Registration number
203/Na-2002/798
Registration Office
MV SR

Date of registration
29.03.2005

Actual value of the foundation assets
7000 EUR  

Founders
  • Ing. Slavomír Hatina
    born 08.10.1947
    Value of the contibution of property by the foundation:   6638.78 EUR
    Subject: Peňažné prostriedky

Statutory body: Trustee
  • doc. JUDr. Július Kováč, CSc. From:29.03.2005To:11.01.2007
  • Ing. Oľga Koňuchová From:11.01.2007To:

Welfare purpose supported by the Foundation
podporovať vzdelávacie a kultúrne aktivity, výskum a vývoj najmä:
- všestranný rozvoj vysokoškolského vzdelávania, vedeckého bádania a medzinárodnej spolupráce,
- systematický kvalifikačný rast vysokoškolských pedagógov a pracovníkov,
- študijné a odborné stáže a pobyty doma i v zahraničí,
- sociálnu stabilizáciu študentov i pedagógov poskytovaním štipendií, pôžičiek a dlhodobých úverov,
- nadväzovanie kontaktov s domácimi i zahraničnými univerzitami a vedeckými inštitúciami,
- vytváranie priestoru pre komunikáciu a spoluprácu medzi jednotlivými zložkami spoločenského, kultúrneho, vedeckého a hospodárskeho diania,
- iniciatívy posilňujúce princípy občianskej slobody a právneho štátu,
- vytváranie informačných databáz, tvorbu analytických štúdií v oblasti vzdelávania a výskumu,
- projekty v oblasti fondov EÚ za účelom skvalitnenia úrovne vysokoškolského vzdelávania a vedeckého výskumu na univerzitách,
- organizovanie kontaktných stretnutí, rokovaní, konferencií a kongresov,
- vydavateľskú aktivitu jednotlivých edícií vysokoškolských učebníc, pomôcok, odborných monografií a časopisov,
- nákup zahraničnej a domácej odbornej literatúry a časopisov,
- investičné zámery v záujme získania vhodných priestorov pre zabezpečenie vysokoškolskej výučby, vedeckého bádania a internátneho ubytovania študentov,
- športové a rekreačné aktivity študentov a pedagógov vrátane ich športových klubov,
- všestranný rozvoj kultúry, ochranu kultúrnych hodnôt,
- kultúrno-spoločenské aktivity a prezentácie, usporadúvanie konferencií a výstav,
- osoby a inštitúcie, ktoré rozvíjajú alebo zabezpečujú kultúrne aktivity, a to investorskou, materiálnou, finančnou, poradenskou a inou formou,
- rozvoj v oblasti zdravotníctva a podpora investičných projektov za účelom skvalitnenia poskytovania zdravotnej starostlivosti,
- zdravotnú starostlivosť a vzdelávanie hendikepovaných detí a mládeže,
- vytváranie priaznivých podmienok pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti a ochrany zdravia pre zdravý spôsob života pomocou finančných a iných investícií,
- realizáciu humanitárných a charitatívnych cieľov,
- ochranu a tvorbu životného prostredia,
- aktivity zamerané na pomoc zdravotne postihnutým občanom a zdravotníckym zariadeniam,
- zriaďovanie a budovanie zdravotníckych zariadení pre deti a dospelých a zariadení s charakterom poskytovania zdravotníckej starostlivosti,
- vytváranie podmienok pre vznik centier výskumu a vývoja, transferu nových technológií a inovácií zabezpečujúcich vývoj nových výrobkov, technologických procesov a skúšobnej techniky,
- posilnenie projekčno-dodávateľských, skúšobných a servisných kapacít pre obory automatizačnej a robotickej techniky a komponentov pre ich stavbu,
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied, so zameraním najmä na oblasť materiálových technológií a nanotechnológií, optomechaniky a laserových technológií,
- vývoj prototypov a pilotných projektov,
- skúšobnú výrobu a testovanie výrobkov, postupov a služieb,
- proces zlepšovania kvality vzdelávacích a tréningových programov v oblasti prírodných a technických vied,
- príprava a koordinácia spoločných výskumných a rozvojových projektov pre tuzemské a zahraničné grantové programy, štátne a európske podporné fondy,
- koordinácia spoločných aktivít v európskych technologických platformách pre ich využitie na rozvoj výskumu a vývoja a na rozvoj podnikateľského prostredia formou spolupráce so zahraničnými partnermi,
- vytváranie platformy pre efektívnu spoluprácu medzi regionálnymi inštitúciami a podnikateľskými a univerzitnými pracoviskami v rozvoji inovácií a zamestnanosti.
Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |