znak SR

Register of Foundations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of foundation
NADÁCIA AGEL
Legal form
Nadácia
Identification number (IČO)
35555394
Seat
Palisády 743/56, 81106 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
Website
Registration number
203/Na-2002/730
Registration Office
MV SR

Date of registration
23.09.2003

Actual value of the foundation assets
6638 EUR  

Founders
 • FINHOSP, s.r.o.
  Lúčna 57, 04015 Košice-Šaca
  IČO: 36570192
  Value of the contibution of property by the foundation:   6638 EUR
  Subject: Peňažné prostriedky

Statutory body: Trustee
 • JUDr. Dušan Podolský From:23.09.2003To:03.02.2017
 • Ing. Ivana Janzová
  born 26.03.1980
   From:03.02.2017To:

Welfare purpose supported by the Foundation
Verejnoprospešný účel nadácie je nasledovný:

a) získavanie finančných prostriedkov pre podporu, rozvoj a skvalitňovanie úrovne poskytovanej liečebno-preventívnej starostlivosti;
b) podpora zavádzania nových ekonomicky a odborne náročných vyšetrovacích a terapeutických metód v súlade s najnovšími trendmi lekárskej vedy;
c) podpora vzdelávania, získavania najnovších vedeckých poznatkov a ich aplikácia v bežnej praxi;
d) podpora rozvoja a obnovy zdravotníckej techniky a informačných systémov v súlade s najnovšími trendmi v oblasti informačných technológií;
e) všestranná podpora humanitárnych aktivít právnických a fyzických osôb sledujúcich všeobecne prospešné ciele, predovšetkým s dôrazom na podporu projektov aktivít zdravotného a sociálneho charakteru a projektov a aktivít v oblasti vzdelávania v zdravotníctve;
f) podpora rozvoja zdravotnej starostlivosti, podpora komplexného rozvoja diagnostických a liečebných metód zaoberajúcich sa problematikou predovšetkým onkologických pacientov;
g) podpora vybavenia zdravotníckych zariadení s cieľom zlepšenia podmienok a prostredia pacientov;
h) podpora výskumných, vývojových a osvetových programov zameraných na prevenciu, diagnostiku a liečbu predovšetkým onkologických pacientov;
i) podpora vedeckého bádania, vedeckej spolupráce s vysokými školami, výskumnými inštitúciami;
j) podpora financovania výskumu a vzdelávania odborníkov predovšetkým v oblasti onkológie, kardiológie, cytológie, neurológie, ortopédie, rehabilitácie, gastroenterológie vrátane zahraničných stáží a študijných pobytov;
k) podpora organizovania národných a medzinárodných seminárov a kongresov s vedeckým a populárno-vedeckým zameraním;
l) podpora preventívnej zdravotnej starostlivosti vrátane vykonávania a organizovania edukačnej a osvetovej činnosti zameranej na zdravie;
m) podpora publikačnej a propagačnej činnosti a spolupráce s nadáciami s príbuzným zameraním i mimo územia Slovenskej republiky.


Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |