znak SR

Register of Foundations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of foundation
Nadácia 21. storočia "v likvidácii"
Legal form
Nadácia
Identification number (IČO)
37805878
Seat
Mariánske nám. 31, 01001 Žilina, Slovenská republika
Website
Registration number
203/Na-96/611
Registration Office
MV SR

Date of registration
18.04.2001

Date of liquidation start
16.01.2013
Date of liquidation end

Actual value of the foundation assets
6638.78 EUR  

Founders
  • Ing. Stanislav Tupý
    born 04.11.1957
    Value of the contibution of property by the foundation:   331.94 EUR
    Subject: Peňažné prostriedky

Statutory body: Trustee
  • Ing. Milena Prekopová From:18.04.2001To:05.12.2008
  • Ing. Branislav Orava From:05.12.2008To:16.01.2013

Welfare purpose supported by the Foundation
podporovať
- propagovanie a ochranu princípov slobody, právneho štátu a voľného trhu,
- proces kultivovania politickej kultúry a tvorenia demokratických tradícií na území Slovenskej republiky,
- aktivity v oblasti propagácie a vzdelávania, smerujúce k začleneniu Slovenskej republiky do Európskej únie (EÚ) a Severoatlantickej aliancie (NATO) ,
- nadväzovanie kontaktov a presadzovanie záujmov v inštitúciách EÚ a NATO prostredníctvom záujmových spojenectiev a účelových aliancií,
- poradenstvo a presadzovanie záujmov v politickej, spoločenskej a hospodárskej sfére regiónov,
- vytváranie priestoru pre komunikáciu, spoluprácu medzi jednotlivými zložkami politickej scény, spoločenského a hospodárskeho diania v prospech budúcich generácií Slovenska,
- projekty v oblasti regionálnej politiky a cestovného ruchu,
- propagáciu regiónov na národnej a medzinárodnej úrovni,
- vzdelávacie aktivity za účelom zvyšovania informovanosti a skvalitnenia prípravy projektov v oblasti predvstupových fondov EÚ,
- vydávanie propagačných, informačných a vzdelávacích materiálov a publikácií,
- miestny aktivizmus v spoločensko-politickej oblasti,
- vytváranie informačných databáz, tvorbu analyticko-strategických štúdií v regionálnej politike,
- organizovanie kontaktných stretnutí, rokovaní, konferencií a kongresov,
- realizáciu propagačných kampaní a komunikačných stratégií,
- zachovanie a preventívnu ochranu zdravého životného štýlu,
- pozitívny vývoj občanov SR, činnosť talentovaných ľudí z oblasti športu, kultúry i ostatných sfér života spoločnosti,
- rozvoj modernej občianskej a poznatkovo riadenej spoločnosti v európskom priestore, a to pomocou spoločenských, informačných, výskumných a vzdelávacích aktivít zameraných na rozvoj konkurencieschopnosti a zvyšovania výkonnosti organizácií a skvalitnenia systému riadenia komerčných aj nekomerčných organizácií vrátane organizácií verejného sektora,
- napĺňanie cieľov spoločnej politiky EU v oblasti vedy a výskumu prostredníctvom zapájania sa do riešenia vedecko-výskumných úloh v oblastiach ako: inormačné a komunikačné technológie, znalostný manažment, energetika, ochrana životného prostredia, doprava, socio-ekonomické vzťahy, spoločenské vedy a trvalo udržateľný rozvoj,
- budovanie a rozvoj informačnej spoločnosti,
- územný a environmentálny rozvoj,
- rozvojom metód efektívneho riadenia,
- vydavateľskú a publikačnú činnosť v rámci SR a EÚ, resp. asociovaných krajín EÚ,
- kongresovú a prednáškovú činnosť v rámci SR a EÚ, resp. asociovaných krajín EÚ,
- propagačné a osvetové podujatia,
- rozvoj talentov a nadaných študentov SŠ a VŠ v rámci SR a EÚ, resp. asociovaných krajín EÚ,
- budovanie a rozvoj systémov kvality, zavádzanie systémov manažérstva kvality a integrovaných manažérskych systémov,
- metódy podnikania a manažérstva prostredníctvom zvyšovania povedomia kvality a kultúry kvality,
- rozvíjanie systémov environmentálneho manažérstva a integrované manažérske systémy,
- odborné aj celoživotné vzdelávanie v oblasti systémov kavality.


Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |