znak SR

Register of Foundations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of foundation
Nadácia Pontis
Legal form
Nadácia
Identification number (IČO)
31784828
Seat
Zelinárska 5389/2, 82108 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika
Website
Registration number
203/Na-96/463
Registration Office
MV SR

Date of registration
27.10.1997

Actual value of the foundation assets
16597 EUR  

Founders
 • The Foundation for a Civil Society
  254 E 68th Str., Suite 15A, 10021 New York
  Value of the contibution of property by the foundation:   4886.14 EUR
  Subject: Peňažné prostriedky

Statutory body: Trustee
 • Ing. Soňa Korbašová From:27.10.1997To:10.12.1998
 • Ing. Soňa Sulíková From:10.12.1998To:06.04.1999
 • Daniel Kalaš From:06.04.1999To:06.10.1999
 • Róbert Vlašič From:06.10.1999To:02.05.2003
 • Mgr. Lenka Surotchak From:02.05.2003To:01.09.2019
 • Mgr. Martina Kolesárová
  born 25.09.1980
   From:01.09.2019To:
  Description of the Procedure (policy):  samostatne
 • Ing. Michal Kišša
  born 28.08.1980
   From:01.09.2019To:
  Description of the Procedure (policy):  samostatne

Welfare purpose supported by the Foundation
Účel nadácie:
a) Posiľňovanie účasti občanov v procese demokratického rozhodovania podporovaním občianskej zodpovednosti, uplatňovaním občianskych práv a podporou spolupráce medzi tromi sektormi (verejným, podnikateľským a neziskovým).
b) Organizovanie kurzov, školení a iných vzdelávacích podujatí.
c) Organizovanie a spoluorganizovanie, realizácia a podpora konferencií, diskusií za okrúhlym stolom, diskusných klubov v elektronických sieťach a všestranné šírenie informácií, ktoré môžu vzdelávať občanov o ich právach a občianskej zodpovednosti, v rámci občianskeho vzdelávania.
d) Rozvíjanie a podpora aktivít a projektov, ktoré budú podporovať zvyšovanie kapacity mimovládnych organizácií na dosiahnutie ich poslania a programových cieľov.
e) Podpora programov vzdelávania občanov o význame komunitných aktivít, budovanie prostredia podporujúceho firemné občianstvo, individuálnu filantropiu a vzdelávanie občanov motivujúce jednotlivcov poskytnúť svoje služby a čas prostredníctvom programov dobrovoľníctva.
f) Organizovanie, spoluorganizovanie, realizácia a podpora aktivít, ktoré podporujú rozvoj modelu komunitnej nadácie, ktorá slúži ako prostriedok pre občanov aktívne sa podieľať na identifikácii a riešení problémov vo svojej komunite.
g) Rozvíjanie duchovných hodnôt, realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov, ochrana a tvorba životného prostredia, zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt a vzdelávania.
h) Podpora a ochrana zdravia; prevencia, liečba a resocializácia drogovo závislých, podpora športu detí, mládeže a občanov zdravotne postihnutých, poskytovanie sociálnej pomoci.
i) Vytváranie špecifických nadačných fondov na podporu plnenia účelu nadácie.
j) Realizácia samofinancujúcich aktivít na podporu plnenia účelu nadácie.
k) Realizácia a podpora aktivít zaameraných na rozvoj firemnej filantropie a spoločenskej zodpovednosti firiem.

Nástroje plnenia účelu nadácie:
a) Udeľovanie a poskytovanie finančných prostriedkov na podporu plnenia účelu nadácie.
b) Udeľovanie a poskytovanie nefinačnej podpory, napr. vo forme vecných darov alebo darovania času – dobrovoľníckej pomoci na podporu plnenia účelu nadácie.
Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |