znak SR

Register of Foundations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of foundation
Slovenská nadácia SIDS "v likvidácii"
Legal form
Nadácia
Identification number (IČO)
17058503
Seat
Sv. Martina 273, 01306 Terchová, Slovenská republika
Website
Registration number
203/Na-96/456
Registration Office
MV SR

Date of registration
28.08.1997
Date of cancellation
01.01.2003
Legal title of Cancellation

Date of liquidation start
01.01.2003
Date of liquidation end

Actual value of the foundation assets
3698.13 EUR  

Founders
  • Slovenská nadácia Sids
    Sv. Martina 237, 01306 Terchová
    IČO: 17058503
    Value of the contibution of property by the foundation:   3698.13 EUR
    Subject: Peňažné prostriedky

Statutory body: Trustee
  • MUDr. Jiří Jura From:28.08.1997To:01.01.2003

Welfare purpose supported by the Foundation
- zabezpečiť väčšiu informovanosť odbornej i širokej laickej verejnosti, najmä rodičom deti, ktoré zomreli na náhle úmrtie o tejto problematike,
- zamerať sa na najnovšie poznatky v tomto odbore medicíny, podpora vedy a vzdelávania lekárov a zdravotníckych pracovníkov, organizovanie seminárov a podujatí, podpora vedeckých štúdií a analýz v medicíne, vytvorenie spôsobu odovzdávania informácií medzi zdravotníckymi pracovníkmi v oblasti získavania a zavádzania najnovších vedeckých poznatkov do praxe a súčasne získavanie k tomu potrebných diagnostických, monitorovacích, liečebných a dokumentačných zariadení;
- rozvíjať vzťahy s partnerskými inštitúciami a sieťami v ostatných krajinách Európy, ale i celého sveta, ako aj podporovať a zabezpečovať finančné prostriedky pre zahraničné stáže a odborné pobyty k získaniu a zavádzaniu najnovších vedeckých poznatkov v odbore medicíny (hlavne so zameraním na SIDS) do praxe


Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |