znak SR

Register of Foundations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of foundation
Komunitná nadácia Bardejov
Legal form
Nadácia
Identification number (IČO)
37880136
Seat
Radničné nám. 21, 08501 Bardejov, Slovenská republika
Website
Registration number
203/Na-2002/662
Registration Office
MV SR

Date of registration
19.12.2002

Actual value of the foundation assets
6638.78 EUR  

Founders
 • Mesto Bardejov
  Radničné nám. 16, 08501 Bardejov
  IČO: 00321842
  Value of the contibution of property by the foundation:   6638.78 EUR
  Subject: Peňažné prostriedky

Statutory body: Trustee
 • Tatiana Vantová From:19.12.2002To:27.09.2004
 • Ing. Jozef Jarina From:27.09.2004To:

Welfare purpose supported by the Foundation
podpora komunitných aktivít, ktorých cieľom je najmä:
a) podpora rozvoja a ochrany duchovných a kultúrných hodnôt,
b) realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov,
c) ochrana a tvorba práv detí a mládeže,
d) rozvoj vedy a vzdelania,
e) podpora telovýchovných aktivít zameraných na deti a mládež,
f) plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou.


Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |