znak SR

Register of Foundations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of foundation
KONTAKT - nadácia pre liečbu detí hipoterapiou
Legal form
Nadácia
Identification number (IČO)
36079511
Seat
Jasná 16, 91701 Trnava, Slovenská republika
Website
Registration number
203/Na-96/368
Registration Office
MV SR

Date of registration
28.08.1997

Actual value of the foundation assets
6638 EUR  

Founders
 • Kontakt - nadácia pre liečbu detí hipoterapiou
  Jasná 16, 91701 Trnava
  IČO: 36079511
  Value of the contibution of property by the foundation:   3327.69 EUR
  Subject: Peňažné prostriedky

Statutory body: Trustee
 • Ing. Dušan Rodák From:28.08.1997To:27.01.2014
 • Peter Zvolenský From:27.01.2014To:29.11.2017
 • Ing. Dušan Rodák
  born 27.04.1958
   From:29.11.2017To:

Welfare purpose supported by the Foundation
1. podpora zdravia a liečby detí hipoterapiou a ich vzdelávanie,
2. podpora rozvoja telovýchovy a vzdelávania, podpora ochrany zdravia, podpora plnenia individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou,
3. nadácia podporuje telovýchovné a vzdelávacie aktivity rôznych skupín obyvateľstva zamerané najmä na žiakov základných, stredných a vysokých škôl, podporuje aktivity zamerané na rozvoj športu, vzdelávania, na ochranu zdravia obyvateľstva so zameraním na zlepšenie zdravotnej starostlivosti a na prevenciu pred ohrozením zdravia, ako aj prípravu organizátorov týchto sktivít, podporuje formou humanitnej pomoci jednotlivca alebo skupinu, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou,
4. nadácia podporu sústreďuje hlavne na zájmové aktivity v oblasti telovýchovných, vzdelávacích, zdravotníckych a humanitných činností. Zároveň tým podporuje zmysluplné využitie voľného času obyvateľstva, najmä detí a mládeže, vedomú ochranu zdravia jednotlivca a sociálny aspekt fungovania spoločnosti.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |