znak SR

Register of Foundations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of foundation
Nadácia Ányosa Jedlika "v likvidácii"
Legal form
Nadácia
Identification number (IČO)
34004602
Seat
Po kopcom 77, 94001 Nové Zámky, Slovenská republika
Website
Registration number
203/Na-96/241
Registration Office
MV SR

Date of registration
15.08.1997
Date of cancellation
19.11.2011
Legal title of Cancellation

Date of liquidation start
19.11.2011
Date of liquidation end

Actual value of the foundation assets
6638.78 EUR  

Founders
  • Nadácia Ányosa Jedlika
    Pod kopcom 77, 94001 Nové Zámky
    IČO: 34004602
    Value of the contibution of property by the foundation:   3319.39 EUR
    Subject: Peňažné prostriedky

Statutory body: Trustee
  • Ing. László Forró From:15.08.1997To:19.11.2011

Welfare purpose supported by the Foundation
podpora verejnoprospešného účelu v oblasti vzdelania, ochrany a rozvoja kultúrnych hodnôt, v oblasti ochrany práv dieťaťa a iných humanitných cieľov. Účelom nadácie je morálna a finančná podpora študentov a pedagógov tried s vyučovacím jazykom maďarským na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej S. A. Jedlika v Nových Zámkoch, organizovanie a podpora vzdelávacích podujatí a súťaží a podpora výchovno-vzdelávacej činnosti.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |