znak SR

Register of Foundations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of foundation
"Nadácia deti, kone a golf"
Legal form
Nadácia
Identification number (IČO)
30845491
Seat
Pezinská 901/5, 90025 Chorvátsky Grob, Slovenská republika
Website
Registration number
203/Na-96/413
Registration Office
MV SR

Date of registration
28.08.1997

Actual value of the foundation assets
6639 EUR  

Founders
  • MBL, spol. s.r.o.
    Roľnícka 142, 83107 Bratislava
    IČO: 00681903
    Value of the contibution of property by the foundation:   3319.39 EUR
    Subject: Peňažné prostriedky

Statutory body: Trustee
  • Slavomír Magál From:28.08.1997To:

Welfare purpose supported by the Foundation
Podporovať ochranu koní ako ohrozeného živočíšneho druhu. Nadácia sa podieľa sa na rozvoji, humanizácii a propagácii chovu koní, jazdeckého a dostihového športu, hipoterapie, jazdeckej turistiky a ďalších oblastí súvisiacich so športovým, liečebným, záujmovým a chovateľským využitím koní.
Pre dosiahnutie účelu nadácie nadácia vykonáva nasledovné činnosti:
a) zhromažďovanie finančných a materiálnych príspevkov pre plnenie účelu nadácie od právnických a fyzických osôb,
b) organizovanie verejných zbierok a lotérií za podmienok ustanovených právnymi predpismi,
c) finančná podpora projektov, aktivít a podujatí súvisiacich s účelom nadácie,
d) organizovanie podujatí z oblasti jazdeckého športu a hipoterapie,
e) podporovať zabezpečovanie a financovanie starostlivosti a opatery pre týrané, opustené alebo inak postihnuté kone vrátane ich dočasného vlastníctva,
f) finančná podpora chovu koní ohrozených plemien,
g) finančná podpora účasti slovenských jazdcov a koní na vrcholových jazdeckých podujatiach na Slovensku a v zahraničí,
h) iné činnosti, ktoré súvisia s účelom nadácie a o ktorých tak rozhodne správna rada,
i) sledovanie symbiózy jazdectva a ochrany prírody,
j) sledovanie vplyvu jazdectva na životné prostredie.Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |