znak SR

Register of Foundations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of foundation
"Nadácia Budúcnosť 2000"
Legal form
Nadácia
Identification number (IČO)
31197582
Seat
Mužla 711, 94352 Mužla, Slovenská republika
Website
Registration number
203/Na-96/44
Registration Office
MV SR

Date of registration
28.08.1997

Actual value of the foundation assets
6902 EUR  

Founders
  • Obec Mužľa
    Mužla 711, 94352 Mužla
    IČO: 00309125
    Value of the contibution of property by the foundation:   3350.35 EUR
    Subject: Peňažné prostriedky

Statutory body: Trustee
  • Ing. Vojtech Mészáros From:28.08.1997To:

Welfare purpose supported by the Foundation
a) rozvoj a ochrana duchovných hodnôt a podpora ochrany ľudských práv
b) podpora občianskych iniciatív
c) podpora riešenia regionálnych záujmov, zachovanie miestnych tradícií a kultúrnych záujmov, spracovanie dejín regiónu
d) zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt
e) podpora kultúrno-spoločenských aktivít a regionálnej spolupráce v oblasti kultúry, do ktorej patrí aj podpora usporiadania konferencií a výstav
f) podpora vyučovacieho procesu a talentovaných občanov
g) podpora ochrany zdravia, telesnej výchovy a športu, podpora zdravotne postihnutých
h) podpora a rozvoj vidieka, vidieckeho turizmu
i) podpora ochrany a tvorba životného prostredia a krajiny, podpora vybudovania monitorovacích systémov
j) budovanie družobných stykov a regionálnej spolupráce
k) podpora cezhraničnej spolupráce a projektov euroregionálneho významu
l) podpora aktivít zameraných na zníženie nezamestnanosti, na vytvorenie podnikateľsko-investičného parku
m) podpora cezhraničnej spolupráce v oblasti zdravotníctva a podpora využívania termálnych a prírodných zdrojov aj formou regionálnej spolupráce.


Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |