znak SR

Register of Foundations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of foundation
"Nadácia pre rozvoj informatiky"
Legal form
Nadácia
Identification number (IČO)
31751326
Seat
Ilkovičová 2, 84216 Bratislava-Karlova Ves, Slovenská republika
Website
Registration number
203/Na-96/122
Registration Office
MV SR

Date of registration
21.08.1997

Actual value of the foundation assets
6638.78 EUR  

Founders
  • Nadácia pre rozvoj informatiky
    Ilkovičova 3, 81219 Bratislava
    IČO: 31751326
    Value of the contibution of property by the foundation:   13519.03 EUR
    Subject: Hnuteľné veci

Statutory body: Trustee
  • doc. Ing. Tibor Krajčovič, PhD. From:21.08.1997To:

Welfare purpose supported by the Foundation
a) podporovať výskumné projekty, zamerané na perspektívne oblasti informatiky,
b) podporovať konanie podujatí, umožňujúcich výmenu názorov a skúseností odborníkov v informatike,
c) podporovať pozývanie významných odborníkov zo zahraničia na prednáškové pobyty, ako aj na konferencie a iné podujatia odborného charakteru,
d) podporovať materiálne zabezpečenie pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti, najmä prístrojovou a výpočtovou technikou,
e) podporovať účasť pedagogických, vedeckých a výskumných pracovníkov na domácich a zahraničných konferenciách a iných odborných podujatiach,
f) podporovať vysielanie nadaných študentov, doktorandov, mladých pedagogických a vedeckých pracovníkov na stáže na domáce a zahraničné pracoviská,
g) podporovať vydávanie publikácií, určených na študijné ciele ako aj na poskytovanie informácií o výsledkoch výskumu, podporovať získavanie knižnej a časopiseckej literatúry a iných potrebných informačných zdrojov, podporovať šírenie poznatkov a skúseností z oblasti informatiky,
h) podporovať štúdium vybraných študentov,
i) podporovať uplatnenie absolventov všetkých druhov štúdia informatiky v slovenských podnikoch.


Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |